Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Toekomstgericht waterbeheer: Belangrijke inzichten van het ’10 jaar datastromen’ symposium

Op 8 mei 2024 organiseerde Het Waterschapshuis het symposium “10 jaar Datastromen”. Tijdens het symposium deelde Hergen Schuringa inzichten over het potentieel van het Gegevensknooppunt voor Waterschappen (GkW). Hij belichtte drie cases over de implementatie van datastromen binnen verschillende overheidsorganen. Wat kunnen waterschappen leren van andere sectoren?

Case 1: Hoe de Gemeente Amsterdam data inzet voor crowd management

De gemeente Amsterdam wilde het crowd management verbeteren om verkeersstromen en drukte beter te kunnen monitoren en beheersen, zoals bij grote evenementen. De wens was wel om bestaande informatiebronnen, zoals camera’s, te hergebruiken, om te voorkomen dat nog meer camera’s een ongemakkelijk gevoel bij burgers ten aanzien van hun privacy kon oproepen. TriOpSys ontwierp een architectuur met daarin het servicebus principe: bestaande infrastructuur zoals camera’s, lussen en andere informatiebronnen worden hergebruikt. De gerealiseerde architectuur scheidt de plek waar data wordt verzameld van de plek waar data wordt gebruikt, via een open protocol. De oplossing centraliseert dataopslag, waardoor bestaande camerabeelden nu worden gebruikt voor een nieuwe toepassing: crowd management.

Case 2: Hoe Rijkswaterstaat de levensduur van belangrijke infrastructuur verlengt

Rijkswaterstaat wilde een uniform systeem ontwikkelen voor het monitoren en beheren van infrastructuur zoals sluizen en tunnels, om onder andere onderhoud efficiënter te plannen en uit te voeren. Door verschillen in besturingssystemen van aannemers was dit voorheen lastig, wat leidde tot versnipperde data en lokale opslag. Een centrale data-inwinnings- en distributielaag biedt uitkomst: gegevens kunnen nu efficiënt worden verzameld en geanalyseerd, waardoor onderhoud beter gepland en uitgevoerd wordt. Dit leidt tot kostenefficiëntie en een langere levensduur van belangrijke infrastructuur.

Case 3: Hoe Het Waterschapshuis data centraliseert voor meer inzicht

De 21 Nederlandse waterschappen hebben de plicht hun data als open data beschikbaar stellen aan overheidsinstanties. De individuele lijnen van 21 waterschappen enerzijds naar vele afnemers anderzijds, en de variëteit in dataformaten en data-aanlevering leidde tot een onoverzichtelijke en lastige situatie. Om dit te voorkomen, is het Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW) opgericht. Dit knooppunt verzamelt centraal gegevens voor intern gebruik en voor externe partijen zoals het Kadaster en de Gasunie, die informatie nodig hebben over bijvoorbeeld de impact van dijkverzakkingen. Het GkW valideert de data op eenduidigheid en helpt de waterschappen de kwaliteit van de data ook sterk te verbeteren. Deze oplossing bevordert niet alleen de kwaliteit en standaardisatie van de data, maar draagt zorg voor een belangrijke stap vooruit in data-distributie van essentiële gegevens.

Kansen voor Waterschappen

Wat kunnen we leren van deze drie praktijkvoorbeelden? In organisaties die data gedreven willen werken, is het openstellen van data en databronnen een essentiële stap voor optimalisatie van processen. Lokaal ingewonnen data heeft vaak ook op grotere schaal ook een enorme toegevoegde waarde en het scheiden van data-inwinning en data gebruik is hierbij essentieel.

“Door data te delen, kunnen kleinere organisatieonderdelen de waarde van hun informatie binnen een groter geheel erkennen. Hoewel er aanvankelijk terughoudendheid kan zijn, leidt het delen van data tot verbeterde samenwerking en verhoogde efficiëntie.”
– Hergen Schuringa, Accountmanager TriOpSys


Voor waterschappen biedt dit uitgelezen kansen om hun operaties te optimaliseren en een bijdrage te leveren aan een bredere maatschappelijke en ecologische stabiliteit. Het denken in mogelijkheden van datastromen opent nieuwe deuren naar innovatieve oplossingen voor waterbeheer en infrastructuurbeheer.

Food for thought…

Terwijl we vooruitkijken, moeten we ons afvragen hoe we technologische innovaties kunnen gebruiken om gegevensstromen te integreren. Zo voldoen we niet alleen aan de huidige, maar ook aan toekomstige uitdagingen. Hoe kunnen waterschappen samenwerken om resources en kennis efficiënter te gebruiken en te delen? De antwoorden hierop zullen cruciaal zijn voor de duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

Dit symposium markeert een decennium van groei in datastromen en zet de toon voor de toekomst van open data binnen de overheid. Laten we deze kansen grijpen en gezamenlijk streven naar een transparante en samenwerkende toekomst!