Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring

TriOpSys BV (TriOpSys) vindt uw privacy erg belangrijk. Het is voor u en voor ons belangrijk om een betrouwbare, zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uiteraard houden wij ons daarbij aan de daarvoor geldende wetten en regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). TriOpSys BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.triopsys.nl
TriOpSys BV
Computerweg 5
3542 DP Utrecht
+31 (0)346 58 17 30

Alle vragen, verzoeken en andere zaken ten aanzien van privacy lopen via de Manager Bedrijfsvoering van TriOpSys, te bereiken via het email adres: info@triopsys.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Oftewel: dit zijn gegevens die iets over u zeggen. Met verwerken bedoelen we alle activiteiten die wij met persoonsgegevens kunnen doen. De meeste activiteiten die wij uitvoeren zijn: inzien, opslaan, wijzigen, verwijderen en uitwisselen.

TriOpSys verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Het accent ligt op de administratie ten behoeve van ons eigen personeel. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor ons personeel:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer;
 • Burgerservicenummer (BSN) (bijzonder persoonsgegeven).

TriOpSys verwerkt geen persoonsgegevens op deze website tenzij verstrekt via het contactformulier.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TriOpSys verwerkt de persoonsgegevens voor het nakomen van de (arbeids)overeenkomst alsmede vanuit een wettelijke verplichting (zoals voor de Belastingdienst).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TriOpSys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Correspondentie rondom niet succesvolle sollicitatie (zoals CV’s): 4 weken;
 • Gegevens van werknemers uit dienst waarop geen wettelijke bewaarplicht geldt: maximaal 2 jaar;
 • Gegevens van werknemers waarvoor wel een wettelijke bewaarplicht geldt (gegevens die van fiscaal belang zijn). Hieronder verstaan wij de arbeidsovereenkomsten/arbeidsvoorwaarden en loonheffingsverklaringen en kopieën van legitimatiebewijzen met een termijn van 7 tot 10 jaar.

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

TriOpSys heeft geen geautomatiseerde verwerkingen die resulteren in besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TriOpSys) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TriOpSys verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TriOpSys blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TriOpSys gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TriOpSys gebruikt (noodzakelijke) cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Daarnaast plaatsen wij – na toestemming – (marketing) cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden, alsmede (statistische) cookies die op anonieme wijze gegevens verzamelt en rapporteert over de webpagina’s die worden bezocht.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt cookies waarvoor u toestemming gaf ook verwijderen. Geef dit aan in de internetbrowser van uw apparaat, via de optie ‘Instellingen’. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Let op: bezoekt u via verschillende browsers onze website? Dan moet u ook voor de verschillende browsers de cookies weigeren. Lees meer over het uitschakelen en verwijderen van cookies op de website van de consumentenbond.

Volgcookies kunt u centraal verwijderen via your online choices. Zo voorkomt u dat de cookies via een andere site weer opnieuw worden geplaatst.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn de sociale mediabedrijven.

Voor een compleet overzicht van de cookies verwijzen wij u naar de cookieverklaring, te vinden in de cookiebot linksonder in het scherm, via de knop “Verander uw toestemming” en vervolgens de optie, rechts onder “Details tonen”.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TriOpSys en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op de website. Vanuit dit verzoek zal er met u contact gelegd worden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, ofwel de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TriOpSys wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TriOpSys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarom past TriOpSys binnen de hele organisatie beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Het gaat dan om zowel technische als organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid. Denk hierbij aan:

 • Toegangs- en autorisatiemanagement in systemen (‘role-based-access’);
 • Logging en monitoring;
 • Multi factor-autenticatie;
 • Versleuteling;
 • Periodieke beveiligingstesten;
 • Toegangspasjes en camera’s in en rondom kantoorpanden;
 • Screening van personeel;
 • Et cetera.

De ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging gaan snel. De invulling van de maatregelen is afgeleid van internationaal geldende standaarden, zoals ISO 27001. Wij controleren regelmatig of onze maatregelen nog goed genoeg zijn. Dit gebeurt aan de hand van risicoanalyses, interne controles en door onafhankelijke audits.

Maakt TriOpSys gebruik van derde partijen bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan controleren wij of die derde partij, afhankelijk van het soort persoonsgegevens, beschikt over voldoende beveiligingsmaatregelen en de juiste certificering (zoals ISO 27001 en ISAE3402).

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via het contactformulier op de website.