Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Samen sterker bij incidenten: belangrijke uitkomsten over de Common Operational Picture

Op 11 juni vond een inspirerend rondetafelgesprek plaats, gericht op het optimaliseren van een Common Operational Picture (COP) bij veiligheidsincidenten in Nederland. Een COP is cruciaal voor een effectieve multidisciplinaire respons. Het biedt een eenduidig beeld van de situatie, wat de samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen bevordert. Daarmee zou een belangrijke bijdrage geleverd moeten worden aan Informatie Gestuurd Optreden.

Casus chemiebedrijf Chemelot

Aan de hand van een casus over chemiebedrijf Chemelot (met medewerking van Sitech Services) werd onderzocht welke scenario’s en behoeften er zijn bij incidenten waar sprake is van GRIP opschaling. Het NDW en RWS zorgden voor verkeersinformatie over land en water. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg, het NIPV en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) waren erbij voor hulpverlening en veiligheid. Het RIVM leverde informatie over milieukwaliteit.

Dit rondetafelgesprek leidde tot een aantal belangrijke uitkomsten over de Common Operational Picture:

  1. Er is voor Veiligheidsregio’s behoefte aan eenduidige databronnen: Een veelvoud aan relevante informatie, waaronder ook verkeersinformatie, gevaarlijke stoffen informatie en andere informatie die vaak wel lokaal beschikbaar is, moet helder en uit eenduidige bronnen worden afgenomen. Het NIPV plaveit daarin de weg naar een structuur en beschikbaarstelling van uniforme databronnen.
  2. Er is behoefte aan handelingsperspectief: relevante informatie is vanzelfsprekend gewenst, maar vooral ook beslismodellen die op basis van eenduidige informatiebronnen, gezamenlijk afgestemde en voor-beredeneerde beslissingen/ voorstellen geven met betrekking tot bijvoorbeeld wegafsluitingen, milieurisico’s, gebruik van beschermende middelen en dergelijke.
  3. AVG, Privacy, diverse betrokken organisaties maken data delen niet altijd even gemakkelijk: beschikbaarheid van cruciale data wordt gezien als elementaire informatie; verkokering en begrenzing tussen organisaties maken dit soms complex. Toenadering, liefst door persoonlijke contacten en afstemming tussen de diverse disciplines, zijn manieren om met de nodige creativiteit hier betere afspraken over te maken binnen wettelijke en ethische regels.
  4. Uitwerking aan de hand van concrete Use Cases is de manier om het vraagstuk tastbaar te maken en met elkaar aan te pakken: met veel enthousiasme hebben we met alle partijen gediscussieerd over mogelijke gevaren en scenario’s bij, als voorbeeld, een chemische ramp op terrein Chemelot. Alle betrokken partijen waren unaniem, dat dit soort workshops/ rondetafelgesprekken helpen met elkaar een route uit te stippelen en om verdere samenwerking te stimuleren.
  5. Veel behoefte aan verdere samenwerking op dit thema: alle partijen waren enthousiast en voornemens om elkaar meer op te zoeken en in vervolgsessies te werken aan het optimaliseren van een Common Operational Picture. De verschillende disciplines hebben behoefte aan een overzicht waarbij de informatiebronnen eenduidig en goed interpreteerbaar zijn voor iedereen, maar afgestemd op de relevantie met betrekking tot de betreffende discipline.

Het NDW kan hierbij de partij zijn die voor alle partijen die relevante verkeersinformatie en incident-informatie aanlevert op haar terrein. Ook is gesproken over het afstemmen met de levering van noodzakelijke, beschikbare en meestal lokale informatie vanuit organisaties zoals bij het voorbeeld van een chemieconcern voor dit rondetafelgesprek is besproken.


Een geoptimaliseerde Common Operational Picture draagt bij aan effectief Informatie Gestuurd Optreden.

Dit rondetafelgesprek, georganiseerd door TriOpSys en Empower4Impact, was een waardevolle samensmelting van de Veiligheidsregio Zuid Limburg, het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, Landelijke Meldkamer Samenwerking, Rijkswaterstaat, Nationaal Dataportaal Wegverkeer, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Sitech Services (Industriepark Chemelot). 

De partijen spraken over onder meer databronnen, het delen van informatie, beslissingen maken, en hoe te komen tot een voor de verschillende disciplines van een Common Operational Picture tijdens een multidisciplinaire inzet.

Wij danken alle deelnemers voor hun openhartige, enthousiaste en waardevolle bijdragen en zien uit naar een vervolg op dit initiatief.